درخشش قرآن آموزان مدارس حفظ در مسابقات آموزش و پرورش

 

رتبه اول    استان     در رشته حفظ  5جزء       (حفظ ویژه) وراهیابی به مرحله کشوری      سرکارخانم  حدیث بمانی

رتبه اول    استان     در رشته حفظ  10جزء        (حفظ ویژه) وراهیابی به مرحله کشوری   سرکارخانم فاطمه  دری

رتبه اول    استان     در رشته قرائت ترتیل       (حفظ ویژه) وراهیابی به مرحله کشوری     سرکارخانم فاطمه سلیمانی

رتبه اول    ناحیه     در رشته حفظ  20جزء       (حفظ ویژه) وراهیابی به مرحله استانی    سرکارخانم  زهرا اولیایک

رتبه اول    ناحیه     در رشته حفظ عمومی  پایه هفتم    وراهیابی به مرحله استانی       سرکارخانم فاطمه صفرزاده

رتبه اول    ناحیه     در رشته حفظ عمومی  پایه هشتم    وراهیابی به مرحله استانی   سرکارخانم فاطمه دادگسترنیا

رتبه اول    ناحیه     در رشته حفظ عمومی  پایه هشتم    وراهیابی به مرحله استانی     سرکارخانم  فاطمه صفرزاده

رتبه اول    ناحیه     در رشته ترتیل  پایه هفتم                  سرکارخانم  مریم کیانی خواه

رتبه دوم    ناحیه     در رشته ترتیل  پایه هشتم                سرکارخانم  فاطمه دادگسترنیا

رتبه دوم    ناحیه     در رشته حفظ  10جزء (حفظ ویژه)       سرکارخانم نجمه احمدی فر

رتبه سوم   ناحیه     در رشته حفظ  10جزء (حفظ ویژه)       سرکارخانم زهرا رضایت

رتبه اول    استان    مسابقات پرسش مهر (نقاشی)          سرکارخانم  یاسمن صادقی

رتبه اول    ناحیه      در رشته تفسیر و راهیابی به استان     سرکارخانم  ریحانه نیک بخت

رتبه اول    ناحیه     درمسابقات فرهنگی وهنری  رشته شعر وراهیابی به استان   سرکارخانم  نجمه احمدی فر