شماره های تماس

قسمت نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره مستقیم
مدیر عامل برادر خاکساری هرندی 11
معاونت نظارت و مراکز آموزشی و مراکز خودگردان برادر موسوی 12 95015580
کارشناس مسئول ارزشیابی و امور عمومی ستاد و مراکز خواهر زارع 13 34476670
کارشناس مسئول فناوری اطلاعات برادر کاظمیان 14 34476671
کارشناس مسئول آمار و نرم افزار برادر آذری پور 15 95015583
معاونت توسعه و خودکفائی برادر قاسمی 17 95015586
کارشناس مسئول دفتر و روابط عمومی بردار پرچمی 18 95015580-34476680
کارشناس مسئول آموزشهای قرآنی و کارکنان دولت برادر متقی 21 34476680
کارشناس مسئول مالی مراکز آموزشی برادر طاهری 19 95015581
کارشناس مسئول مالی ستاد برادر لاری پور 20 95015581
کارشناس مسئول کارگزینی و کتابخانه(اموال و انبار) برادر هاشم پور 22 34482190
کارشناس روابط عمومی و فروشگاه و جذب کمک های مردمی برادر سلمانی 23 95015582
متصدی صندوق قرض الحسنه برادر تیموری 27 34476681
متصدی مرکز زبان و فنی حرفه ای خواهر هرندی 29 34478164
متصدی امور دفتری مرکز مشاوره خواهر عباسی 32 34478165
مرکز تربیت مربی و فصلنامه زلال خواهر مقضی   32285406
امور اجرائی مرکز حفظ تخصصی خواهران(صبح) خواهر یاوری 26 95015585
امور اجرائی مرکز تخصصی حفظ برادران(بعدظهر) خواهرشریفی 26 95015585
امور اجرائی مرکز حفظ و قرائت برادران برادر متقی 21 32233914
امور اجرائی مرکز قرائت خواهران خواهر دیانی   32233914
امور اجرائی مرکز حفظ و آموزشهای قرآنی کودک و نوجوان قرائت خواهران خواهرمیرزایی   34453331
فاکس

34476671
ایمیل

[email protected]
پیامک

09337871753

آدرس:خیابان ابن سینا-کوی شماره37-موسسه مهد قرآن کریم

فرم تماس