کسب رتبه سوم مسابقات نقاشی همگانی در ناحیه 3 آموزش و پرورش

کسب رتبه سوم مسابقات نقاشی همگانی در ناحیه 3 آموزش و پرورش

دانش آموزان مدرسه پسرانه مهاد سپاهانشهر موفق به کسب رتبه سوم مسابقات نقاشی همگانی در ناحیه 3 آموزش و پرورش گردیدند . لازم به ذکر است موضوع اثر برگزیده رونق تولید می باشد.