درخشش مربیان وقرآن آموزان مراکز تخصصی قرآن وعترت مهد قرآن کریم درمسابقات اوقاف

درخشش مربیان وقرآن آموزان مراکز تخصصی قرآن وعترت مهد قرآن کریم درمسابقات اوقاف

درخشش مربیان و قران آموزان مراکز تخصصی قرآن عترت مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان در مسابقات اوقاف مرحله شهرستان

در چهل و سومین دوره مسابقات قرآن اداره اوقاف و امور خیریه مرحله شهرستان اصفهان قران آموزان

و مربیان مراکز تخصصی قرآن و عترت مهد قرآن کریم ، موفق به کسب رتبه های برتر گردیده و به مرحله بعدی راه یافتند:

کسب رتبه برتر در رشته حفظ کل توسط سرکار خانم مرضیه غزالی
کسب رتبه برتر در رشته  حفظ 20 جزء توسط سرکار خانم سمیه عباسی
کسب رتبه برتر در رشته  حفظ 10 جزء توسط  خانم ها فاطمه غزالی و سمیرا احمدی
کسب رتبه برتر در رشته حفظ 5 جزء توسط سرکار خانم راضیه رستم شیرازی
کسب رتبه برتر در رشته حفظ 5 جزء توسط خانم ها راضیه رستم شیرازی و اعظم رفیعی

کسب  رتبه برتر رشته قرائت تحقیق توسط سرکار خانم  فاطمه ابراهیمی
کسب رتبه های برتر در رشته  قرائت ترتیل  توسط  خانم ها عفت عبدالهی ، افسانه فقیهی ، زهره کریمی ، زهرا دلداده و فاطمه  شکر آمیز