برگزاری جلسات عقیدتی ویژه کارکنان مهد قرآن و مهاد اصفهان

با عنایت به لزوم تسلط کارکنان ، بخصوص نیرو های موسسات قرآنی به بینش عقیدتی مستدل و توان تحلیل شبهات پدید آمده در این

عرصه ،پیرو برنامه ریزی به عمل آمده ، مقرر گردید کلیه کارکنان موسسات مهد قرآن و مهاد اصفهان یک دوره کامل در زمینه

شیعه شناسی وسایر فرق و مذاهب را گذرانده  و ضمن آشنایی با مبانی عقیدتی و معرفتی در مواجه با این شبهات و سوالات مطروحه

در شبکه های اجتماعی که عمدتا از سوی معاندین جبهه ضد انقلاب و ضد دین مطرح می گردد. به توانایی لازم برسند
به همین جهت این جلسه در مرحله اول ویژه پرسنل ستاد و در مراحل بعدی ویژه کلیه پرسنل مراکز آموزشی برگزار خواهد شد
.