پروژه احداثی مجتمع فرهنگی آموزشی قرآنی سپاهانشهر

پروژه احداثی مجتمع فرهنگی آموزشی قرآنی سپاهانشهر

تجهیز کارگاه

 

اجرای خاکبرداری زیرزمین

 

اجرای سیمان کشی کف

 

اجرای قالب بندی و آرماتوربندی فونداسیون

 

بتن ریزی فونداسیون

 

اجرای ستون زیرزمین

 

اجرای سقف اول

 

اجرای سقف و ستون دوم

 

اجرای سقف و ستون سوم

 

اجرای سقف و ستون 4

 

اجرای عملیات دیوار کشی

 

راهرو طبقه 2 عدد تعداد کالس 9 مساحت طبقه 420 متر مربع

 

طبقه زیر زمین مساحت 550 متر مربع

 

نمای ساختمان به متراژ 1000 مترمربع ضلع غربی

 

پشت بام متراژ 450 متر مربع

 

سرویس بهداشتی متراژ 35متر مربع

 

فضای آموزش کامپیوتر متراژ 30متر مربع

 

فضای آموزشی متراژ 2500 متر مربع