کسب بالاترین آمار قبولی توسط مهدقرآن استان اصفهان در آزمون سراسری قرآن و عترت وزارت ارشاد

کسب بالاترین آمار قبولی توسط مهدقرآن استان اصفهان در آزمون سراسری قرآن و عترت وزارت ارشاد

با عنایت به برگزاری آزمون سراسری  قرآن و عترت توسط وزارت ارشاد ، در استان اصفهان هم این آزمون بصورت مجازی برگزار گردید که در این رابطه با تایید مقدار قبولی ها ، موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان ، در استان اصفهان بالاترین تعدادقبولی را در این آزمون کسب نموده است ، گفتنی است بیشترین این آمار مربوط به آزمون های حفظ قرآن کریم میباشد .