هم اندیشی جامعه قرآنیان سیستان و بلوچستان  با خیرین استان اصفهان + کلیپ همایش

هم اندیشی جامعه قرآنیان سیستان و بلوچستان با خیرین استان اصفهان + کلیپ همایش

نظر به حساسیت و لزوم فعالیت های فرهنگی و قرآنی بویژه در استان محروم سیستان و بلوچستان با پیگیری بعمل آمده و با دعوت قبلی از اتحادیه موسسات قرآنی استان سیستان و بلوچستان همراه با خیرین استان اصفهان ، بحمدا... این همایش برگزار گردید ، در این جلسه موسسات ذکر شده که از شهرستان های مختلف استان بودند ، هرکدام گزارشی از منطقه خود همراه با پیشنهادات و نیاز ها ارائه نمودند ، در ادامه خیریه ها و خیرین استان ظرفیت های خود را تشریح نموده و مقرر شد در این خصوص و بویژه مسائل قرآنی ، هماهنگی بیشتر بعمل آمده و جزیره ای اقدام نشود ، از جمله موارد مهم که توسط اکثریت مطرح شد ، برگزاری دوره های تربیت مربی ، محافل قرآنی ، جلسات سنتی قرآن ، تأمین جوایز ، اردوها ، قرآن و کتب آموزشی و ... بود که مقرر شد در جلسه بعدی موارد جمع بندی و به اجراء درآید ، در این رابطه از کلیه کسانی که مایل به اقدامات خاصی در منطقه سیستان و لوچستان هستند دعوت به همکاری و همفکری می گردد تا بخشی از مشکلات مجموعه های قرآنی در آن استان حل گردد.

تصاویر