همایش خیرین و موسسات قرآنی اصفهان در حمایت از فعالیت های قرآنی سیستان و بلوچستان