ترویج فرهنگ و ایثار و شهادت  با حضور خانواده شهدا و ایثارگران در مراکز مهدقرآن و مهاد

ترویج فرهنگ و ایثار و شهادت با حضور خانواده شهدا و ایثارگران در مراکز مهدقرآن و مهاد

نظر به لزوم ارتباط بیشتر جامعه قرآنی با فرهنگ ایثار و شهادت ، جلسه چهارشنبه های امام رضایی در موسسه مهدقرآن کریم و ولایت استان اصفهان با حضور  خانواده معزز شهدا ، جانبازان و آزادگان برگزار می گردد. در این جلسات که در جو معنوی و با قرائت زیارت عاشورا شروع می شود . در ادامه با معرفی برنامه های گسترده موسسه مهدقران توسط مسئولین مربوطه ، از جامعه ایثارگری جهت  مشارکت در این برنامه ها دعوت بعمل می آید . در این رابطه نظرات سازنده و کاربردی جامعه ایثارگری و نحوه تعامل آنها در برنامه های مختلف که عمدتاً فرهنگی و قرآنی است برنامه ریزی می گردد .لازم بذکر است این برنامه در ابتدا از شهر اصفهان شروع شده و در نظر است در آینده با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران در سایر شهرستان ها توسط مراکز مهدقرآن اجرایی گردد  

تصاویر