درخشش خواهران در مرکز تخصصی صوت الحسن (مرکز فنون قرائت مهدقرآن کریم اصفهان)

درخشش خواهران در مرکز تخصصی صوت الحسن (مرکز فنون قرائت مهدقرآن کریم اصفهان)

🔶 معرفی عزیزان در رشته های مختلف قرآني  به شرح ذیل می باشد :

🔻در بخش بزرگسالان

🔻 مرحله کشوری :

1.خانم سعیده غفاری رتبه اول کشوری دانشگاه های فنی و حرفه یی رشته ی ترتیل

2.خانم فاطمه میرشفیعی رتبه ی سوم کشوری دانشجویی رشته ی حفظ پنج جزء

3.خانم زهرا عطایی رتبه ی پنجم کشوری رشته ی ترتیل دانشگاه فرهنگیان

🔻 مرحله استانی:

4.خانم زهرا کاظمی رتبه ی اول مسابقات ترتیل نیروی زمینی سپاه

5.خانم شیما مهرآبادی رتبه ی دوم استانی اوقاف حفظ20 جزء از اراک

6.خانم عفت عبدالهی رتبه ی دوم استانی مسابقات اوقاف رشته ی ترتیل

7.خانم زهرا اسماعیلی رتبه ی اول استانی بسیج رشته ی تحقیق و رتبه ی دوم استانی اوقاف رشته ی ترتیل از استان چهارمحال و بختیاری

8.خانم زهرا میری رتبه ی اول رشته ی تحقیق مسابقات استانی جانبازان چهارمحال و بختیاری

9.خانم زهرا جمشیدیان رتبه دوم استانی حفظ ده جزء مسابقات قرآن عترت و نماز

10..خانم مهدیه بوانی رتبه ی دوم استانی  نیروهای مسلح رشته ی قراءت تحقیق

11.خانم محبوبه هاشمی رتبه ی دوم استانی نیروهای مسلح رشته ی ترتیل

12.خانم فاطمه شکرآمیز رتبه ی پنجم مسابقات استانی اوقاف رشته ی ترتیل

🔻 مرحله شهرستانی:

13.خانم فاطمه ایرانپور رتبه ی اول حفظ کل مرحله شهرستانی فرهنگیان

14.خانم خدیجه شیرمحمدی رتبه ی اول مرحله شهرستانی فرهنگیان رشته ی حفظ ده جزء

15.خانم زهرا محمدی رتبه اول پنج جزء شهرستان زرین شهر

16.خانم فاطمه جعفری رتبه ی اول رشته ی تحقیق منطقه ی برخوار

17.خانم فاطمه مسعودی نیا رتبه ی دوم مسابقات اوقاف رشته ترتیل از کاشان

18.خانم رشیده آقایی رتبه دوم ترتیل مسابقات بسیج نایین

19.خانم مرضیه نریمانی رتبه ی سوم حفظ پنج جزء اوقاف منطقه برخوار

🔻 در بخش نوجوانان :

🔻 مرحله کشوری

1.خانم فاطمه دهقان رتبه ی سوم مسابقات نهایی کشوری مشکات رشته ی ترتیل

🔻مرحله استانی
 

2.خانم انسیه طغیانی رتبه اول مسابقات استان و منطقه دانش آموزی  در رشته ی قراءت تحقیق

3.خانم ریحانه جعفری رتبه ی سوم استانی دانش آموزی رشته قراءت تحقیق و رتبه ی اول مسابقات مصباح در فرازخوانی تحقیق

🔻 مرحله شهرستانی و مناطق و نواحی

4.خانم زهرا معینی رتبه ی اول حفظ ده جزء منطقه بسیج و خانواده طلاب و دانش آموزی و ..


5.خانم زینب سادات جزایری رتبه اول مسابقات منطقه یی دانش آموزی رشته ی حفظ 5 جزء

6. خانم فاطمه زهرا داوری رتبه ی اول منطقه یی دانش آموزی در رشته ی قراءت

7.خانم عارفه محمدی رتبه اول 10 جزء مسابقات مصباح  و دانش آموزی

8.خانم حوریه صادقی رتبه دوم ناحیه رشته ی قراءت تحقیق

9.خانم هانیا کریمی رتبه ی اول دانش آموزی و رتبه ی دوم ارگان های دولتی در رشته ی ترتیل

10.خانم مهدیس ولی رتبه ی اول ناحیه رشته ی قراءت تحقیق

11.خانم یگانه محمدی نیا رتبه ی دوم حفظ جزء یک مسابقات مصباح

12.خانم زینب دری رتبه ی اول حفظ ده جزء منطقه دانش آموزی و بسیج و رتبه دوم پنج جزء منطقه یی بسیج

13.خانم فاطمه ابراهیمیان رتبه اول حفظ پنج جزء منطقه یی دانش آموزی

14 .خانم  ریحانه ایروانی رتبه ی سوم ناحیه در رشته تفسیر نهج البلاغه

15.خانم فاطمه نجیمی رتبه اول حفظ پنج جزء منطقه یی دانش آموزی

16.خانم فاطمه منصوری رتبه ی دوم حفظ  ده جزءاستانی سپاه

17.خانم هستی منصوری رتبه اول حفظ جزء 30 در منطقه یی بسیج و رتبه ی ممتاز استانی مدهامتان

18. خانم فاطمه فولادی رتبه ی اول قراءت تحقیق مسابقات مصباح

19.خانم نازنین زهرا فریدنی رتبه دوم تفسیر دانش آموزی ناحیه 4