کسب مقام دوم استانی  مرحله نهایی چهاردهمین دوره مسابقات همخوانی قرآن و مدیحه سرایی

کسب مقام دوم استانی مرحله نهایی چهاردهمین دوره مسابقات همخوانی قرآن و مدیحه سرایی

کسب مقام دوم استانی
مرحله نهایی چهاردهمین دوره مسابقات همخوانی قرآن و مدیحه سرایی

توسط گروه بحرالنور

از قرآن آموزان جامعه قاریان وحافظان
موسسه مهد قرآن خمینی شهر