افتخار آفرینی دختران مسکی

افتخار آفرینی دختران مسکی

کسب رتبه دوم استانی
مرحله نهایی چهاردهمین دوره مسابقات
همخوانی قرآن و مدیحه سرایی استان اصفهان
توسط گروه فرادیس
متشکل از دانش آموزان
گروه فرهنگی تربیتی مسک دختران