برگزاری آزمون ترنم وحی بصورت استانی  ویژه حافظان مهدقرآن کریم

برگزاری آزمون ترنم وحی بصورت استانی ویژه حافظان مهدقرآن کریم

در ادامه برگزاری آزمون های سراسری ترنم وحی ویژه حافظان مهدقرآن کریم توسط دفتر مرکزی مهدقرآن کشور ، این آزمون بصورت استانی و در مرحله 15 جزء توسط مهدقرآن استان اصفهان برگزار می گردد . حافظان در این مرحله بایستی حداکثر تا آخر بهمن ماه در مراکز مهدقرآن استان اصفهان ثبت نام و در آزمون آن در فروردین ماه شرکت نمایند . شرط حضور در آزمون های حفظ کل ، شرکت حافظان در آزمون های 15 و 20 جزء توسط استان ها با نظارت مهدقرآن کشور می باشد .