مدرسه مجازی قرآن کریم

روخوانی و روانخوانی قرآن کریم(استاد علی قاسمی)
آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
رديف نام درس
1 کسب مهارت در خواندن حروف دارای فتحه
2 تلفظ حرف "و"
3 کسب مهارت در خواندن حروف دارای کسره
4 تلفظ حرف "ح"
5 کسب مهارت در خواندن حروف دارای ضمه
6 تلفظ حرف "ع"
7 کسب مهارت در خواندن حروف دارای الف مدی
8 تلفظ حرف "غ"
9 کسب مهارت در خواندن حروف دارای یاء مدی
10 تلفظ حرف "ث"
11 کسب مهارت در خواندن حروف دارای واو مدی
12 تلفظ حرف "ذ"
13 کسب مهارت در خواندن حروف ساکن
14 تلفظ حرف "ظ"
15 کسب مهارت در خواندن حروف مشدًد
16 تلفظ حرف "ط"
17 کسب مهارت در خواندن حروف دارای تنوین
18 تلفظ حرف "ص"
19 کسب مهارت در خواندن کلمات دارای مد
20 تلفظ حرف "ض"
21 حروف ناخوانا (1) پایه همزه (وای)
22 حروف ناخوانا (2) پایه الف مدی
23 حروف ناخوانا (3) همزه وصل در میان دو کلمه
24 حروف ناخوانا (4) وای ناخوانا
25 حروف ناخوانا (5) لام نزد حروف شمسی
26 حروف ناخوانا (6) حروف مدی نزد همزه ی وصل
27 کسب مهارت در خواندن موارد اشباع
28 کسب مهارت در خواندن حروف مقطعه
29 کسب مهارت در نحوه ی خواندن تنوین در کنار همزه ی وصل
30 کسب مهارت در خواندن از ابتدای همزه ی وصل
31 کسب مهارت در وقف بر کلمات
32 علایم وقف و ابتدا
33 کسب مهارت در خواندن کلمات دارای اقلاب
34 کسب مهارت در خواندن کلمات دارای ادغام
35 کسب مهارت در قرائت کلمات خاص و شناخت برخی علائم راهنما