مدرسه مجازی قرآن کریم

تجوید تکمیلی(دکتر محمدرضا ستوده نیا)

عنوان دوره : آموزش تجوید تکمیلی

منبع دوره: فایل های آموزشی دکتر محمدرضا ستوده نیاه

شامل 15 درس

توضیحات:

تجوید سه قسمت کلی دارد:  

قسمت اول مبحث مخارج حروف است. در این مبحث ، قرآن آموز با نحوه اداء هریک از حروف بیست و هشت گانه عربی و عواملی که در تولید یک حرف در دستگاه تکلم دخالت دارند ، آشنا می شود. 

قسمت دوم ، اعطاء حق حرف است. یعنی: کلیه خصوصیات و ویژگی هایی که یک حرف مختص خود دارد. مانند جهر یا همس ، شدت یا رخوت ، استعلا یا استفال و....

قسمت سوم مستحق حرف است : این قسمت اختصاص دارد به شرح کلیه احکامی که براثر برخورد یک حرف با حروف بیست و هشت گانه عربی به وجود می آید ، مانند احکام تنوین و نون ساکنه ، احکام لام لفظ جلاله ، احکام میم ساکنه ، احکام حرف راء  و....

 به این ترتیب ، تجوید عبارت است از مجموعه قوانین و دستورالعمل هائی که به صحت قرائت متن قرآن مربوط می شود و لازم الاجرا می باشد