شماره های تماس

لیست شماره های موسسه مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان و مراکز وابسته ( 1401/3/4 )
ردیف موضوع مسئول داخلی ثابت
1 مدیرعامل برادر خاکساری هرندی 11 34476680
2 معاونت توسعه و خودکفائی برادر قاسمی 16 34482190
3 معاونت برنامه ریزی ، نظارت و آموزش برادر متقی 12 34476670
4 کارشناس مسئول دفتر، دبیرخانه و روابط عمومی برادر معصومی 18 34476680
5 کارشناس مسئول مالی و کارگزینی خواهر روحانی 19 34478168
6 مدیرعامل خیریه انصار القرآن و مرکز نیکوکاری برادر شایگان 21 34472190 / 34473777
7 کارشناس آمار و اطلاعات و برنامه نویسی برادر آذری پور 15 -
8 کارشناس مسئول جمع داری و امور حقوقی و ثبت برادر سلمانی 0 36660866
ستاد بنیاد فرهنگی آموزشی مهاد
1 مدیرعامل برادر موسوی 110 36660642
2 معاونت خواهر زارع 111 36660643
3 مسئول دفتر خواهر ودائی 101 36660001
4 کارشناس مسئول آموزش ابتدائی برادر سبزه علی 112 36660860
5 کارشناس مسئول پرورشی و تربیتی برادر سعید کریمی 115 36660640
6 کارشناس مسئول مالی حسابداری برادر شبانیان 113 36661040
7 کارشناس مسئول آموزش پیش دبستانی خواهر شیشه گر 0 0
8 کارشناس مسئول کارگزینی ، جمع داری اموال برادر سلمانی 114 36660866
مدارس قرآن همراه با تحصیل
17 مدیر مدرسه حفظ برادران برادر درخشان ----- 32278559
18 مدیر مدرسه حفظ خواهران (ابتدائی) خواهر نظری ----- 34459080
مراکز قرآن و عترت
19 کارشناس مسئول حفظ و مسئول مرکز ابن سینا (خواهران-صبح) خواهر شادمنور 26 34478167
20 مسئول مرکز ابن سینا (خواهران-بعدازظهر) خواهر رستم شیرازی 26 34478167
21 مسئول مرکز پروین (برادران) ----- ----- 32262765
22 مسئول مرکز صغیر (خوهران) خواهر دیانی ----- 32281532
23 مسئول مرکز لاهور (کودک و نوجوان) خواهر راهجو ----- 32299205
24 مسئول مرکز مدرس (کودک و نوجوان) خواهر پورجم ----- 34459080
مراکز خودگردان
25 متصدی صندوق قرض الحسنه برادر تیموری 27 34476681
26 مدیر فنی و حرفه ای و ICDL بین المللی خواهر کیانوش 28 34478164
27 مدیر مرکز زبان خواهر کرباسیون 29 34478164
28 مدیر مرکز مشاوره خواهر شیرزادی 33 34478163 / 34478165

دانشگاه علمی کاربردی مهد قرآن
ردیف موضوع مسئول داخلی ثابت
30 رئیس مرکز دکتر یزدی ----- 36507739
31 مدیر داخلی برادر قاسمی ----- 36507738
پیش دبستانی و مدارس ابتدائی مهاد
33 مدیر مرکز دبستان پسرانه مهاد پروین خانم حسینی ----- 32262765
34 مدیر مرکز دبستان دخترانه مهاد صغیر خانم گرامیان ----- 32285249
35 مدیر مرکز پیش دبستانی و دبستان پسرانه مهاد عسکریه خانم مقضی ----- 32285406
36 مدیر مرکز دبستان پسرانه مهاد سپاهان شهر خانم حقیقی ----- 36500014
37 مدیر مرکز دبستان دخترانه مهاد بهارستان خانم زائری ----- 36823535
38 مدیر مرکز دبستان پسرانه مهاد بهارستان خانم علیزاده ----- 36801047
40 مدیر مرکز پیش دبستانی مهاد آل خجند خانم نیک نفس ----- 32258735
سایت : www.mehad.org کانال:mehadesf@ایمیل : mehadgh@gmail.com دورنگار:34476671
اپلیکیشن : cafebazaar.ir/app/mehad.esf.v7اینستگرام : mehad_org & mehad_schools