شماره های تماس

لیست شماره های موسسات مهاد و مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان
ردیف موضوع مسئول داخلی ثابت
1 مدیرعامل برادر خاکساری هرندی 11 34476680
2 معاونت توسعه و خودکفائی برادرقاسمی 16 34482190
3 معاونت آموزش،نظارت و برنامه ریزی برادرمتقی 12 34476670
4  مدیر داخلی و کارشناس مسئول دفتر برادر معصومی 18 34476680
5 کارشناس مسئول مالی و کارگزینی خواهر روحانی 19 34478166
6 کارشناس مسئول آمار و اطلاعات و برنامه نویسی برادر آذری پور 15 34476671
7 کارشناس مسئول مراکز قرآن و عترت و آموزش کارکنان برادر متقی 23 34478168
8 کارشناس مسئول کارگزینی ، کتابخانه و جمع داری اموال برادر هاشم پور 22 34482190
9 راهبر مراکز آموزشی تحصیلی (مقطع پیش دبستانی) خواهر شیشه گر ----- -------
10 راهبر مراکز آموزشی تحصیلی (مقطع ابتدائی) خواهر بیات 21 34478168
11 مسئول تدارکات ، تعمیرات برادر کریمی ----- -------
12 متصدی خدمات داخلی برادر حسین قربانی 24 -------
مدارس قرآن همراه با تحصیل
13 مدیر مدرسه حفظ برادران برادر اکبریان ----- 32278559
14 معاون مدرسه حفظ برادران برادر درخشان ----- 32278559
15 مدیر مدارس حفظ خواهران (ابتدائی و متوسطه) خواهر نظری ----- 32232251
16 معاون مدرسه حفظ خواهران (متوسطه) خواهر شریفی 32232251 9137967377
17 معاون مدرسه حفظ خواهران (ابتدائی) خواهر شیرانی ----- 34464077
مراکز قرآن و عترت
18 مسئول مرکز ابن سینا (خواهران-صبح) خواهر شاد منور 26 34478167
19 مسئول مرکز ابن سینا (خواهران-بعدازظهر) خواهر رستم شیرازی 26 34478167
20 مسئول مرکز پروین (برادران) برادر معصومی ----- 32262765
21 مسئول مرکز عبدالرزاق (خوهران) خواهر دیانی ----- 34464160
22 مسئول مرکز لاهور (کودک و نوجوان) خواهر راهجو ----- 322992050
23 مسئول مرکز مدرس (کودک و نوجوان) خواهر دلیلی ----- 34459080
مراکز خودگردان
24 متصدی صندوق قرض الحسنه برادر تیموری 27 34476681
25 مدیر داخلی فنی و حرفه ای و ICDL بین المللی خواهر کیان وش 28 34478164
26 متصدی مرکز زبان خواهران هرندی 29 34478164
27 مدیر مرکز زبان خواهر کرباسیون 29 34478164
28 کارشناس مسئول خیریه و بیمه دی برادر سلمانی ----- 32278479
29 مدیر داخلی مرکز مشاوره خواهر شیرزادی 33 34478163
30 متصدی امور دفتری مرکز مشاوره خواهرگردشتی 33 34478165
لیست شماره های موسسات مهاد و مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان (99/09/12)
دانشگاه علمی کاربردی مهد قرآن
ردیف موضوع مسئول داخلی ثابت
31 مدیر داخلی خواهر فرجی ----- 32278388
32 مسئول آمورش برادر زینلیان ----- 32278388
پیش دبستانی و مدارس ابتدائی مهاد
33 مدیر دبستان پسرانه مهاد پروین خانم حسینی ----- 32262765
34 مدیر دبستان دخترانه مهاد صغیر خانم بختیاری ----- 32285249
35 مدیر پیش دبستانی و دبستان پسرانه مهاد عسکریه خانم مقضی ----- 32285406
36 مدیر دبستان پسرانه مهاد سپاهان شهر خانم سلوکیان ----- 36500014
37 مدیر دبستان دخترانه مهاد بهارستان خانم زائری ----- 36823535
38 مدیر دبستان پسرانه مهاد بهارستان خانم علیزاده ----- 36801047
39 مدیر پیش دبستانی مهاد آل خجند خانم نیک نفس ----- 32258735
40 مدیر دبستان مهاد مدرس خانم خرسندی ----- 34455509
دورنگار:34476671
اینستاگرام مراکز آموزشی : mehad_schools
اینستاگرام مراکز قرآنی : mehad_org